language (n)

Elejére  Előző  Következő

 

language n. nyelv

algorithmic language n. algoritmikus nyelv

application development language n. alkalmazásfejlesztési nyelv

ASPX language n. ASPX nyelv

assembler language n. assembler nyelv

assembly language n. assembly nyelv

assembly language n. assembly nyelv, assembler nyelv

Axiomatic Description Language n. ADL ADL, axiómaleíró nyelv

BASIC language n. BASIC nyelv

C# language n. C# nyelv

case-sensitive language n. kis- és nagybetűt megkülönböztető nyelv

client-side language n. ügyféloldali nyelv

command control language n. parancsnyelv

command language n. parancsnyelv

common intermediate language n. közös közbenső nyelv

common language n. közös nyelv

common language infrastructure n. közös nyelvi felület

compiled language n. fordítós nyelv

computer hardware description language n. CHDL CHDL, számítógéphardver-leíró nyelv

computer-independent language n. gépfüggetlen nyelv

computer language n. számítógépnyelv, számítógépes nyelv

concurrent language n. konkurens nyelv

configuration language n. konfigurációs nyelv

controlled language n. szabályozott nyelv, korlátozott nyelv, kontrollált nyelv

conversational language n. párbeszédes nyelv

database definition language n. adatbázis-definíciós nyelv

data definition language n. adatdefiníciós nyelv

data description language n. DDL DDL, adatleíró nyelv

data manipulation language n. adatkezelő nyelv

data-parallel languages n. adatpárhuzamos nyelvek

declarative language n. deklaratív nyelv

default scripting language n. alapértelmezett parancsnyelvek

description language n. leírónyelv

development language n. fejlesztői nyelv

document definition language n. DDL dokumentumleíró nyelv

Document Style Semantics and Specification Language Online n. DSSSO dokumentumstílus-, szemantikai és specifikációs nyelv [online]

English language version n. angol nyelvű változat

extensible language n. kiterjeszthető nyelv

Extensible Markup Language | eXtensible Markup Language n. XML XML, kiterjeszthető jelölőnyelv

Extensible Stylesheet Language n. XSL kiterjeszthető stíluslap nyelv

foreign languages npl. idegen nyelvek

foreign language support n. idegennyelv-támogatás

formal language n. formális nyelv

fourth-generation language n. 4GL negyedik generációs nyelv

functional language n. funkcionális nyelv

general-purpose language n. általános célú nyelv

general-purpose programming language n. általános célú programozási nyelv

hardware description language n. HDL hardverleíró nyelv

Hewlett Packard Graphics Language n. HPGL HPGL, Hewlett-Packard grafikus nyelv

high-level language | high level language | high-level programming language n. magas szintű nyelv

high-order language n. magas szintű nyelv

host language n. gazdanyelv

HTML language n. HTML-nyelv

HTML language construct n. HTML-beli szerkezet

human resource management markup language n. emberierőforrásmenedzsment-jelölő nyelv

Hypermedia/Time-based Document Representation Language n. HyTime hipermédia/időalapú dokumentumábrázoló nyelv

in a language-neutral manner adv. nyelvsemleges módon

input language n. szövegbeviteli nyelv

Interface Definition Language n. IDL IDL, interfészleíró nyelv

Intermediate Language n. IL közbenső nyelv

interpreted language n. értelmezős nyelv

intrinsic language operators n. belső operátorok

Java language n. Java nyelv

Job Control Language n. Job Control Language

keyboard input language n. billentyűzet nyelve, szövegbeviteli nyelv

Language bar n. Nyelvi eszköztár

language class n. nyelvi osztály

language code n. nyelvkód

language concept n. nyelvi fogalom

language-description language n. nyelvleíró nyelv

language designer n. nyelvtervező

language engineering n. nyelvtechnológia, nyelvmérnökség

language enhancement n. nyelvbővítés, nyelvi bővítés

language independence n. nyelvfüggetlenség

language-independent n. nyelvfüggetlen

language independent program subtitling n. LIPS nyelvfüggetlen műsor-feliratozás

language indicator n. nyelvjelző

language information n. nyelvi információ

language processor n. nyelvprocesszor

language property n. nyelv tulajdonsága

language setting n. nyelv beállítása, nyelvbeállítás

Language settings npl. Nyelvi beállítások

language settings for the system phrase. a rendszer nyelvi beállításai

language skills n. nyelvtudás

language-specific code library n. nyelvfüggő kódkönyvtár

language suite n. nyelvi csomag

language support n. nyelvi támogatás

language technology n. nyelvtechnológia

language translation program n. fordítóprogram

limited language support n. korlátozott nyelvi támogatás

list processing language n. LISP Lisp, listafeldolgozó nyelv

low level language1 n. alacsony szintű nyelv

low-level language2 n. alacsony szintű nyelv, alacsony szintű programozási nyelv

low-level programming language n. alacsony szintű programozási nyelv

machine language n. gépi nyelv 

macro language n. makrónyelv

markup language n. jelölőnyelv

metalanguage n. metanyelv

Microsoft Intermediate Language prop. MSIL MSIL, Microsoft közbenső nyelv, Microsoft Intermediate Language

native language n. natív nyelv, eredeti nyelv

natural language n. természetes nyelv

natural language processing n. természetesnyelv-feldolgozás

natural language query n. természetes nyelvű lekérdezés

natural language recognition n. természetes nyelv felismerése

natural language support n. természetes nyelvi támogatás

natural language understanding n. természetesnyelv-megértés

natural language user interface n. természetes nyelvű felhasználói felület

.NET-compliant language n. .NET-kompatibilis nyelv

.NET language n. .NET-nyelv

nonprocedural language n. nemprocedurális nyelv

object-oriented language n. objektumorientált nyelv

Page Description Language n. PDL PDL, oldalleíró nyelv

parallel language n. párhuzamos nyelvek

Pascal language n. Pascal nyelv

platform-independent language n. platformfüggetlen nyelv

portable language n. hordozható nyelv

powerful language n. erőteljes nyelv, nagy teljesítményű nyelv

Printer Control Language prop. PCL PCL, nyomtatóvezérlő nyelv

procedural language n. procedurális nyelv, eljárásnyelv

protocol-specification language n. protokollspecifikációs nyelv

pseudo-language | pseudolanguage n. pszeudonyelv

public text language n. nyilvános szöveg nyelv

query language n. lekérdezőnyelv

regional and language settings npl. területi és nyelvi beállítások

register-transfer language n. RTL regiszterátviteli nyelv

regular language n. reguláris nyelv

Report Definition Language n. RDL jelentésdefiníciós nyelv, Report Definition Language

scripting language n. parancsnyelv, szkriptnyelv

script language n. szkriptnyelv, parancsnyelv

server-side Web language n. kiszolgálóoldali webes nyelv

source language n. forrásnyelv

source-language text n. forrásnyelvi szöveg

special-purpose language n. speciális célú nyelv

specification description language n. specifikációleíró nyelv

Standard Generalized Markup Language n. SGML SGML, szabványos általánosított jelölőnyelv

Standard Page Description Language n. szabványos oldalleíró nyelv

structured language n. strukturált nyelv

Structured Query Language n. SQL SQL, strukturált lekérdezőnyelv

Structured Query Language query | SQL query | SQL select n. SQL-lekérdezés

symbolic language n. szimbolikus nyelv

Synchronized Multimedia Integration Language n. SMIL SMIL, szinkronizált multimédia-integráló nyelv

target language n. célnyelv

target-language text n. célnyelvi szöveg

third generation language n. harmadik generációs nyelv

Type 0 languages npl. 0 típusú nyelvek

typed languages n. típusos nyelvek

typesetting language n. szedési nyelv

unmanaged language n. nemfelügyelt nyelv

versatile language n. sokoldalú nyelv

very-high level language n. nagyon magas szintű nyelv

VHSIC Hardware Definition Language n. VHDL VHDL, VHSIC hardverleíró nyelv

View Language phrase. Nyelv megtekintése

Virtual Reality Modeling Language n. VRML virtuálisvalóság-modellező nyelv

Virtual Reality Modelling Language n. VRML VRML, virtuális valóságot modellező nyelv

Visual Basic language n. Visual Basic nyelv

visual language n. vizuális nyelv

Web Service Descriptor Language n. WSDL WSDL, webszolgáltatás-leíró nyelv

Web Services Description Language n. WSDL WSDL, webszolgáltatás-leíró nyelv

Western European language n. nyugat-európai nyelv

Wireless Markup Language n. WML WML, vezetéknélküli-jelölő nyelv, jelölőnyelv vezeték nélküli berendezésekhez(a mobiltelefonok HTML-szerű webformátuma)

XML-based language n. XML-alapú nyelv

XML Stylesheet Language n. XML-stíluslapnyelv