LCD (n)

Elejére  Előző  Következő

 

LCD n. liquid crystal display folyadékkristályos kijelző

LCD printer n. LCD-nyomtató

LCD projector n. LCD-kivetítő

LCD screen n. LCD-képernyők, folyadékkristályos képernyő