object [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

object1 n. objektum

abstract object n. absztrakt objektum

ActiveX Data Objects prop. ADO ADO, ActiveX-adatobjektumok

Allow inheritable permissions from parent to propagate to this object phrase. Engedélyek öröklésének engedélyezése a szülőtől

Application object1 n. Application objektum

application object2 n. alkalmazásobjektum

atomic object n. elemi objektum

Attribute object n. Tulajdonság objektum

audit object access phrase. objektum-hozzáférés naplózása

Automation object n. Automation objektum

base object n. alapobjektum

binary object n. bináris objektum

bindable object n. köthető objektum

bind object n. kötőobjektum

button object n. gomb objektum

C# object n. C#-objektum

char object n. char objektum

child object n. gyermekobjektum

class of objects n. objektumosztály

code object n. kódobjektum

Collaboration Data Objects n. CDO CDO, együttműködési adatobjektumok

collection object n. gyűjteményobjektum

command builder object n. parancsépítő objektum

COM object n. COM-objektum

COM object server n. COM-objektumkiszolgáló

computer object n. számítógép-objektum

computer object data n. számítógépobjektum-adatok

connection object n. kapcsolatobjektum

ConsoleKeyInfo object n. ConsoleKeyInfo objektum

constituent object n. összetevő objektum

Create a token object phrase. Token objektum létrehozása

create permanent shared objects phrase. állandó megosztott objektumok létrehozása

culture object n. kultúraobjektum, nyelvobjektum

CurrencyManager object n. CurrencyManager objektum

custom object n. egyedi objektum

data adapter object n. adatcsatoló-objektum

database object n. adatbázis-objektum

data-consuming object n. adatfogyasztó objektum

data object n. adatobjektum

DataRelation object n. DataRelation objektum

DataRow object n. DataRow objektum

DataSet object n. DataSet objektum

DataTable object n. DataTable objektum

deleted object n. törölt objektum

deleted object memory n. törölt opbjektum memóriaterülete

device object n. eszközobjektum

Document Object Model n. DOM dokumentum-objektummodell, DOM(XML-ben)

domain object n. tartományobjektum

drawing objects n. grafikus objektumok

embedded object n. beágyazott objektum

employee object n. „alkalmazott” objektum

enumerator object n. felsorolóobjektum

equivalent object n. ekvivalens objektum

exact delegate object n. pontos metódusreferencia-objektum

Exception object n. Exception objektum

external object n. külső objektum

file object n. fájlobjektum

FileWriter object n. FileWriter objektum

folder object n. mappaobjektum

Formatting Objects DTD n. formázó objektumok DTD-je

form object n. űrlapobjektum

function object n. függvényobjektum

garbage object n. használaton kívüli objektum, szemétobjektum

global application object n. globális alkalmazásobjektum

global object n. globális objektum

global system objects npl. globális rendszerobjektumok

group policy object n. GPO csoportházirend-objektum, GPO

group policy object editor n. csoportházirend-szerkesztő

Group Policy Object Links npl. Csoportházirend-objektumok hivatkozásai

image object n. képobjektum

independent object n. független objektum

integer object n. egész objektum, egész típusú objektum

internal object n. belső objektum

intrinsic object n. belső objektum

Java object n. Java objektum

lifetime of objects n. objektumok élettartama

local file object n. helyifájl-objektum, helyi fájl

local object n. lokális objektum

lock object n. objektumot zárol

logical object n. logikai objektum

mailbox-enabled object n. postaládával rendelkező objektum

mail-enabled object n. levelezési címmel rendelkező objektum

MasterPage object n. MasterPage objektum

member object n. tagobjektum

native COM object n. natív COM-objektum

native .NET object n. natív .NET-objektum

.NET client/COM object interaction n. .NET-ügyfél és COM-objektum interakciója, .NET-ügyfél és COM-objektum kommunikációja

.NET object n. .NET-objektum

.NET object server n. .NET-kiszolgálóobjektum, .NET-objektumkiszolgáló

New Object - Connection phrase. Új objektum – Kapcsolat

New Object - Group phrase. Új objektum – Csoport

New Object - Organizational Unit phrase. Új objektum – Szervezeti egység

New Object - Printer phrase. Új objektum – Nyomtató

New Object - Shared Folder phrase. Új objektum – megosztott mappa

New Object - Site phrase. Új objektum – Telephely

New Object - Site Link phrase. Új objektum – Helyhivatkozás

New Object - Site Link Bridge phrase. Új objektum – Helyhivatkozáshíd

New Object - Subnet phrase. Új objektum – Alhálózat

New Object - User phrase. Új objektum – Felhasználó

non-object-based n. nem objektumalapú

null object n. nullaobjektum, nullobjektum

object allocation n. objektumfoglalás

Object anchor n. Objektumhorgony

object approach n. objektumos megközelítés

object array n. objektumtömb

object attribute n. objektumattribútum

object-aware architecture n. objektumérzékeny architektúra

object browser1 n. objektumböngésző

Object Browser2 n. Objektumtallózó, Objektumböngésző

object class n. objektumosztály

Object class violation n. Objektumosztály-szabály megsértése

object code n. tárgykód

object computer n. célszámítógép

object construction n. objektumkonstruálás, objektum-létrehozás

object constructor n. konstruktor, objektumkonstruktor

object data n. objektumadatok

object database n. objektum adatbázis

object data source n. objektum-adatforrás

Object Data Source form n. Object Data Source űrlap

object description n. objektumleírás

object destruction n. objektumdestrukció, objektumfelszámolás, objektum megszüntetése

object destructor n. destruktor

object dictionary n. objektumszótár

object file n. tárgykódállomány, tárgykódú állomány

object finalizer method n. objektumfelszabadítást véglegesítő metódus, objektumfelszámoló metódus

object handle n. objektumazonosító

object hierarchy n. objektumhierarchia

object identifier n. objektumazonosító

object instance n. objektumpéldány

object item n. objektum elem

object keyword n. object kulcsszó

object library n. objektumkönyvtár

object lifetime n. objektum-élettartam, objektum élettartama

object lifetime management n. objektum élettartam-felügyelete

Object Limit n. objektumhatár

object linking and embedding n. OLE OLE, objektumcsatolás és -beágyazás

object management n. objektumkezelés

Object Management Architecture n. OMA OMA, objektumkezelési architektúra

object manager n. objektumkezelő

object model n. objektummodell

object module n. tárgymodul

object name n. objektumnév, objektum neve

object-orientation n. objektumorientáltság

object ownership n. objektum tulajdonjoga

object parameter n. objektumparaméter

object quota n. objektumkvóta

object reference n. objektumreferencia, objektumhivatkozás

object request broker n. objektumkérelem-közvetítő

object sample n. objektumpélda

Objects bar n. Objektum pult

object sender n. objektumküldő

object serialization n. objektumsorosítás

object server n. kiszolgálóobjektum, objektumkiszolgáló

object server code n. kiszolgálóobjektum kódja, objektumkiszolgáló kódja

object source n. objektumforrás

object table n. objektumtábla

object value n. objektumérték

object variable n. objektumváltozó

object wrapper n. objektumburok

object type n. objektumtípus

object type data n. objektumtípus-adatok

OleDbConnection object n. OleDbConnection objektum

operating system object n. az operációs rendszer objektuma, operációsrendszer-objektum, rendszerobjektum

parameterized object construction n. paraméterezett objektum-létrehozás

parent object n. szülőobjektum

Performance object n. Teljesítményobjektum

permanent shared objects n. állandó megosztott objektumok

persistent configuration object n. állandó konfigurációs objektum, megőrzött konfigurációs objektum

PhysicalDisk object n. FizikaiLemez objektum

principal object n. fiókobjektum

private object n. privát objektum

profile object1 n. profilobjektum

Profile object2 n. Profile objektum

proxy object code n. proxyobjektum kódja

reachable object n. elérhető objektum

registered COM object n. regisztrált COM-objektum, bejegyzett COM-objektum

related object n. kapcsolódó objektum

replica of all objects n. minden objektum replikája

response object n. válaszobjektum

scripting object n. szkriptobjektum

security principal object n. fiókobjektum

Select Browse Object phrase. Böngésző objektumának kiválasztása

Select Group Policy Object phrase. Csoportházirend-objektum kiválasztása

Select Object phrase. Objektum kiválasztása

serializable object n. sorosítható objektum

serial port object n. sorosport-objektum

server object n. kiszolgálóobjektum

session object n. munkamenet-objektum

Shell object n. Shell-objektum, burokobjektum

snap-in object n. beépülő modul

software object n. programobjektum

sound object n. hangobjektum

special profile object n. speciális profilobjektum

specific object type n. konkrét objektumtípus

SQL server object n. SQS Server-objektum

startup object n. indítási objektum

state object n. állapotobjektum

static object n. statikus objektum

stretching objects phrase. objektumok nyújtása

string object n. string objektum

stroke object n. vonalhúzásobjektum

system object n. rendszerobjektum

System Object Model n. rendszer-objektummodell

system-provided object n. rendszerbeli objektum

temporary object n. ideiglenes objektum

TextBox object n. TextBox objektum

Token Object n. Token objektum

type-safe object n. típusbiztos objektum

unallocated object n. nem lefoglalt objektum, le nem foglalt objektum

unreachable object n. elérhetetlen objektum

unused object n. nem használt objektum, használaton kívüli objektum

User object n. User objektum

virtual object n. virtuális objektum

Web Service object n. Web Service-objektum, webszolgáltatás-objektum

wrapper object n. burkolóobjektum

XAML object n. XAML-objektum