parameter passing convention [2] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

parameter passing convention2 n. paraméterátadási konvenció

actual parameter n. aktuális paraméter, tényleges paraméter

applet parameters n. kisalkalmazás-paraméterek

array parameter n. tömbparaméter

cmdlet parameter n. parancselem-paraméter

command-line parameter n. parancssori paraméter

communications parameter n. átviteli paraméter

conditional parameter n. feltételes paraméter

configurable parameter n. konfigurálható paraméter, módosítható paraméter

configuration parameter n. konfigurációbeli beállítás, beállítás

connection parameter n. kapcsolatparaméter

constructor parameter n. konstruktorparaméter

data type parameter n. adattípus-paraméter

decimal parameter n. decimális paraméter, tízes számrendszerbeli paraméter

expression parameter n. kifejezésparaméter

external parameter entity n. külső paraméterentitás

flags parameter n. jelzőparaméter

formal parameter n. formális paraméter

function parameter n. függvényparaméter

incoming parameter n. bejövő paraméter

initial parameter n. kezdeti paraméter, kiinduló paraméter

input parameter n. bemeneti paraméter

integer parameter n. egész paraméter, egész típusú paraméter

internal parameter n. belső paraméter

Invalid parameter n. Érvénytelen paraméter

length parameter n. hosszparaméter

load-time parameter n. betöltési idejű paraméter, betöltés közben felhasznált paraméter

login parameter n. bejelentkezési paraméter

method parameter n. metódusparaméter

named parameter n. nevesített paraméter

non-optional parameter n. nem elhagyható paraméter

null parameter n. null paraméter

object parameter n. objektumparaméter

optional column parameter n. elhagyható oszlopparaméter

optional parameter n. elhagyható paraméter, opcionális paraméter

output parameter n. kimeneti paraméter

parameter array n. paramétertömb

parameter collection n. paramétergyűjtemény

parameter entity1 a. paraméterentitás

Parameter entity2 n. Paraméteregyed

parameter entity declaration a. paraméterentitás-deklaráció

parameter entity definition a. paraméterentitás-definíció

parameter entity reference a. paraméterentitás-hivatkozás, paraméteregyed-hivatkozás

parameter name n. paraméternév

parameter of type n. ... típusú paraméter

parameter passing n. paraméterátadás

parameter placeholder n. paraméterhely

parameter query1 n. paraméteres lekérdezés

parameter query2 n. paraméter-lekérdezés

parameter RAM n. paramétertároló RAM

parameter syntax n. paraméterszintaxis

Parameter Text n. Paraméterszöveg

parameter type n. paramétertípus

parameter type pair n. paraméter-típus pár

parameter value n. paraméterérték, paraméter értéke

parameter variance n. paraméter szórásnégyzete

pass parameter phrase. paramétert átad

procedure parameter n. eljárásparaméter

query parameter n. lekérdezésparaméter

query string parameter n. lekérdezéssztring-paraméter

reference parameter n. referenciaparaméter, referenciatípusú paraméter

runtime parameter n. futásidejű paraméter

Script Parameter n. Parancsfájl paraméterei

search parameter n. keresési paraméter

set of parameters n. paraméterhalmaz, paraméterlista

single string parameter n. egyszeres sztringparaméter

startup parameter n. indítási paraméter

string parameter n. sztringparaméter

table parameter n. táblaparaméter

technology-dependent parameter n. technológiafüggő paraméter

type parameter n. típusparaméter

value parameter n. értéktípusú paraméter