string (n)

Elejére  Előző  Következő

 

string n. sztring, karaktersorozat, karakterlánc

alphabetic string n. alfabetikus sztring, betűkből álló sztring

arbitrary non-empty string n. tetszőleges nemüres sztring

array of strings n. karakterlánctömb

associative string processor n. asszociatív láncprocesszor

basic string manipulation n. egyszerű sztringkezelés

basic string manipulation function n. egyszerű sztringkezelő függvény

binary string n. bináris sztring, bitsztring

bit string n. bitlánc

byte string n. byte-sorozat, byte-füzér

category string n. kategóriasztring

character string n. karaktersorozat, karakterlánc, karaktersztring, sztring

comma-delimited string n. vesszővel elválasztott sztring, vesszővel tagolt sztring

command string n. parancssztring

completion string n. befejező sztring

concatenating strings n. karakterláncok összefűzése

connection string n. kapcsolatsztring

connection-string property n. connection-string tulajdonság

convert string phrase. sztring átalakítása

database connection string n. adatbázis-kapcsolatsztring

delimited string n. elválasztott sztring

e-mail string n. e-mail sztring

empty string n. üres sztring

equivalent string value n. ekvivalens sztringérték

event string n. eseménysztring

expandable string n. kiterjeszthető sztring

expandable string values n. kiterjeszthető sztringértékek

header string n. fejrész-sztring

hex string n. hexadecimális sztring

HTML string n. HTML-karakterlánc

individual string n. önálló sztring

initialization string n. inicializáló lánc

input string n. bemeneti sztring

interface string n. felületi sztring

JDK string n. JDK-sztring

LDAP binding string n. LDAP elérési út

literal string n. sztringliterál, konstans karaktersorozat

localization string n. lokalizációs sztring, honosítási sztring

local string n. helyi sztring

malformed string n. rosszul formált sztring

message string n. üzenetsztring, üzenetszöveg

named session state string n. megnevezett munkamenetállapotot leíró karakterlánc

non-empty string n. nemüres sztring

non-string values n. nem sztring értékek

null string n. üres füzér, üres karaktersorozat, üres karakterlánc

null-terminated string n. nullával lezárt karaktersorozat, nullával lezárt karakterlánc

one-character string n. egykarakteres sztring

parse string phrase. sztringet elemez

parse string data phrase. sztringadatokat elemez

quoted string n. idézőjelek között szereplő szöveg

random string n. véletlenszerű szting, véletlen szting

read-only string property n. írásvédett sztringtulajdonság

request string n. kéréssztring

return a string phrase. visszaad egy karakterláncot

search string n. keresett szöveg

setup string n. vezérlő karakterlánc

source string n. forrássztring

SQL connection string n. SQL-kapcsolódási karakterlánc

static string n. statikus sztring

string class n. string osztály

string comparison n. sztring-összehasonlítás, szöveg-összehasonlítás

string concatenation n. sztringösszefüzés, konkatenáció

string concatenation operator n. sztringösszefűzés-operátor

string constant n. sztringkonstans

string conversion n. karakterlánc-konverzió

string data n. sztringadatok

string data type n. string adattípus, sztringadattípus

string format specification n. sztringformátum-specifikáció

string formatting n. sztringformázás

string function n. sztringfüggvény

string manager section n. sztringkezelő szakasz

string manipulation n. sztringkezelés, sztringmanipulálás, szövegkezelés

string manipulation function n. sztringkezelő függvény

string match n. sztringillesztés, szövegillesztés

string matching n. sztringillesztés, szövegillesztés

string match iterator n. sztringillesztő iterátor, szövegillesztő iterátor

string member variable n. sztring típusú tagváltozó

string names of items npl. elemek karakteres nevei

string object n. string objektum

string operator n. sztringoperátor, sztringművelet

string parameter n. sztringparaméter

string pattern n. sztringminta, szövegminta

string position n. sztringpozíció

string property n. sztringtulajdonság

string representation n. sztringábrázolás

string text n. sztring szövege, sztringbeli szöveg

String type1 n. String típus

string type2 n. sztring típus, karakterlánc típus, sztring típus

string value n. sztringérték, szövegérték

String variable1 n. String típusú változó

string variable2 n. sztringváltozó

table of strings n. sztringtábla

target string n. célsztring

text string n. karakterlánc, karaktersorozat, szövegsztring

Unicode string n. Unicode-sztring

unterminated string n. lezáratlan sztring

user response string n. felhasználóiválasz-sztring

virtual string n. virtuális sztring

wafer-scale integration associative string processor n. lapkaszinten integrált asszociatívlánc-processzor