value (n)

Elejére  Előző  Következő

 

value n. érték

Action value n. Műveleti érték

add name and value phrase. név és érték hozzáadása

add value phrase. azonosító hozzáadása

atomic value n. elemi érték

attribute value n. attribútumérték, attribútum értéke

Boolean value n. Boole-érték, logikai érték, igen/nem érték

Class value n. Class érték

combo box value n. legördülő listabeli érték

Comma Separated Values | comma-separated values n. CSV CSV, vesszővel tagolt adatok, vesszővel elválasztott értékek

critical value n. kritikus érték

custom value n. egyedi érték

database column value properties n. adatbázis oszlop-érték tulajdonságai

data value n. adatérték

default value1 n. alapértelmezés szerinti érték, alapértelmezett érték

Default value2 n. Alapértelmezett érték

drive status value n. meghajtó állapotértéke

duplicate value n. ismétlődő érték, kétszerezett érték

Edit Variable Value phrase. Felhasználói változó szerkesztése

entity value n. entitásérték

expandable string values n. kiterjeszthető sztringértékek

false value n. hamis érték

firmware environment values npl. beégetett programok környezeti értékei

flag values n. flagértékek, jelzőértékek

hash value n. hashérték, kivonatérték

hexadecimal value n. hexadecimális érték, tizenhatos számrendszerbeli érték

hex value n. hexadecimális érték, tizenhatos számrendszerbeli érték

identifier value n. azonosító érték

identity value n. azonosító érték

ID-value n. azonosítóérték

illegal value n. meg nem engedett érték

increment value n. növekmény

index value n. indexérték, ciklusváltozó értéke

initial value n. kezdeti érték, kezdőérték

integer value n. egész érték

int value n. int érték, egész érték

Invalid property value n. Érvénytelen tulajdonságérték

invalid value n. érvénytelen érték

iterator value n. iterátorérték

key value n. kulcsérték

large negative integer value n. nagy negatív egész érték

largest possible integer value n. legnagyobb lehetséges egész érték

largest value n. legnagyobb érték

literal value n. literális érték

logical value n. logikai érték

lookup value n. keresendő érték

master value n. alapérték, fő érték

matching value n. illeszkedő érték

mean value n. középérték

member value n. tagérték

minimum value n. minimális érték, legkisebb érték

minute value n. percérték

modify name and value phrase. név és érték módosítása

multiple values n. több érték

negative integer value n. negatív egész érték

negative value n. negatív érték

nominal value n. névleges érték, névérték

non-null value n. nem nulla érték, nem NULL érték

non-string values n. nem sztring értékek

nonzero value n. nullától eltérő érték

null value n. nullérték, nullérték

numeric value n. numerikus érték, számérték

object value n. objektumérték

operand value n. operandusérték

parameter value n. paraméterérték, paraméter értéke

pass by value phrase. érték szerinti átadás

pass value n. értéket ad át

Percentage value n. Százalékos érték

place value n. helyérték

primary key value n. elsődlegeskulcs-érték

priority value n. elsőbbségi érték

property value n. tulajdonságérték, tulajdonság értéke

public value n. nyilvános érték

random value n. véletlen érték

range of values n. értékkészlet

registry key value n. rendszerleíró kulcs értéke

registry value n. rendszerleíró érték, rendszerleíró bejegyzés

relative value n. RV relatív érték

response timeout value n. válasz-időtúllépési érték

returned value n. visszaadott érték

return value n. visszaadott érték, visszatérési érték

scalar value n. skalárérték

setting value n. beállításérték

Soundex value n. Soundex érték

source value n. forrásérték

specify value phrase. értékbeállítás

string value n. sztringérték, szövegérték

structure value n. strultúraérték

substitution value n. helyettesítési érték

successive value n. soron következő érték

switch value n. kapcsolóérték, esetszétválasztó érték

Tab Separated Values1 n. Tabulátorral tagolt adatok

tab-separated values2 n. TSV tabulátorral tagolt szöveg , tabulátorral tagolt táblázatfájl

text value n. szöveges érték

threshold value n. küszöbérték

timeout value1 n. elévülési idő, elévülés

time-out value2 n. időtúllépési érték

unique value n. egyedi érték

unordered value n. rendezetlen érték

upper index value n. felső indexérték

value-added network n. VAN értéknövelt hálózat

value-added reseller n. értéknövelő viszonteladó

value comparison n. érték-összehasonlítás

value indicator n. értékjelző

value/label n. érték/ár arány

value list n. értéklista

value of expression n. kifejezés értéke

value parameter n. érték típusú paraméter

value set n. értékkészlet

Value setting phrase. Értékek beállítása

value text n. érték

value type n. érték típus

value type variable n. érték típusú változó

varbinary value n. varbinary érték

varchar value n. varchar érték

variable value n. változó értéke